پرسش های حقوقی برای وب سایت کمپین

برای جلوگیری و مقابله با قتل های ناموسی به چه نوع قوانینی احتیاج داریم. آیا در این زمینه نیاز به قانون خاص داریم؟ بله به نظر می رسد ما برای جلوگیری از قتل های ناموسی و مقابله موثر با این گونه خاص [...]

ادامه مطلب

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید