بیانیه جمعی از فعالان حقوق زنان سنندج

جمعی از فعالان حقوق زنان سنندج طی بیانیه ای در محکومیت قتل های ناموسی از همە سازمانها سیاسی، اجتماعی، تشکلهای کارگری و نهادهای اجتماعی، فرهنگی و از همە انسانهای آزادیخواە و شرافتمند درخواست [...]

ادامه مطلب

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید