درباره ما

 با توجه به خشونت فزاینده و سیستماتیک علیه زنان و افزایش قتل زنان بدست مردان خانواده به نام “حفظ ناموس” در پناه قانون شرع و نا کار آمدی دستگاه قضایی در بازداری این جنایات، گروهی از کنشگران حقوق زنان و برابری جنسیتی در داخل و خارج ایران کارزار “توقف قتل های ناموسی” در ایران  را راه اندازی کرده اند.

کمپین “توقف قتل های ناموسی” نهادی مستقل است. فعالیت های این کمپین بر دو محور: تغییر قوانین و فرهنگ سازی تمرکز یافته است. این کمپین وجدان های بیدار را بیاری می طلبد تا برای پایان دادن به “قتل های ناموسی” هم صدا شوند و فریاد بر آورند که زن “ناموس” هیچ کس نیست. هیچ کس “ناموس” هیچ کس نیست.

About Us
In the light of the increased and systematic violence against women in Iran and the murder of women and girls by men in the family under the pretext of protecting the family’s “honor”, and due to the inaction of the judiciary system and the support of the current laws in Iran of such murders, a number of women’s rights activists and gender equality advocates have set up a campaign to “Stop Honor Killings” in Iran.
The Campaign to “Stop Honor Killings” in Iran is an independent body and its activities are specifically centred on two issues: changing the law and culture-building.
The Campaign to “Stop Honor Killings” in Iran calls on all awakened consciences to join hands with us to put an end to the “Honor killings” in Iran, and to shout loudly that: Women are no one’s “honor”. No one is anyone’s “honor”.

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید