اقدام مشترک زنان ایرانی

https://www.youtube.com/watch?v=DFCmxCva8TE&feature=youtu.be           همایش و اقدام مشترک زنان ایرانی به مناسبت ۲۵ نوامبر ،

روز جهانی مبارزه باخشونت علیه زنان

 

 

 

 

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید