مصاحبه درباره ی ” قتل های ناموسی در ایران

مصاحبه آقای حجت نارنجی با خانم ها رضوان مقدم و زهرا باقری شاد، در باره قتل های ناموسی در ایران

۲۱ آبان ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ نوامبر ۲۰۲۰
تهیه شده توسط تلویزیون اینترنتی رنگین کمان، بنیاد آزادی اندیشه و بیان

https://www.youtube.com/watch?v=L_eNijp1acA

 

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید