قتل ناموسی زنی به نام «منیره » ساکن شهر کلار کردستان عراق توسط سه برادرش

منیره زنی متاهل و صاحب سه فرزند بوده که با یکی از فامیل هایش ارتباطی طولانی داشته و همسرش بعد از فهمیدن این موضوع از او جدا شده بود.

این خبر در ابتدا توسط خانم «خندان جزا »فمنیست و پژوهشگر و نویسنده کرد عراقی و سپس توسط خانم «بهار عباسی» در صفحه فیسبوک آنها منتشر شد. به گفته خانم پروین ذبیحی، کنشگر زنان و‌فعال در حوزه خطرات مین ، کردستان عراق یکی از قتلگاه های زنان اسیا می باشد. بافت عشیره و قبیله ایی ، مناسبات مردسالارانه همچنین نفوذ مذهبیون افراطی ، بی تفاوتی حکومت حریم کردستان و گرایشات ناسیونالیستی از علل عمده وقوع این قبیل قتل ها در این منطقه می باشد

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید