کمپین‌توقف قتلهای ناموسی از شما دعوت می کند به میزگردی بین کنشگران ایران

کردستان عراق و افغانستان بپیوندید

 

زمان: شنبه۲۳  ژانویه ۲۰۲۱ -ساعت ۱۰-۱۱ صبح به وقت غرب آمریکا (۷-۸ شب اروپای مرکزی

تسهیلگر : الهه امانی: کنشگر حقوق زنان، نویسنده و رئیس شبکه بینافرهنگی زنان

:سخنرانان

مهری جعفری: وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان

اوین مصطفی زاده: فعال حقوق زنان و حقوق بشر از کردستان

عادله محسنی: کنشگر حقوق زنان در افغانستان

◀️ پخش زنده همزمان از صفحات مجازی کمپین توقف قتلهای ناموسی در ایران

YouTube: http://bit.ly/SHKJan23event

Instagram: @STOPHONORKILLINGS_IRAN

Facebook: STOP honor Killings-Iran

.منتظر حضور گرم و پر مهرتان هستیم

#توقف قتلهای ناموسی_ایران
#StophonorKillings_Iran

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید