درخواست از پروفسورجاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران

بیش از سه هزار تن از فعالان مدنی، سیاسی، صنفی، استادان دانشگاه، فعالان جنبش زنان، بیش از پنجاه نهاد مدنی سیاسی وفرهنگی و شماری از غیر ایرانی ها پتیشن کمپین “توقف قتلهای ناموسی” در ایران را امضا کرده اند.

درخواست از

پروفسورجاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر در ایران

رونوشت

جناب آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل

،خانم میشل باچله کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل

 خانم دوبرکا سیمونوویچ، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان

هر سال در ایران، شماری از زنان و دختران جوان به دست مردان خانواده به بهانه حفظ “ناموس” با فجیع ترین وضع به قتل میرسند. این قتل ها با بی تفاوتی قوه مقننه و مقامات قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه است. گروهی از کنشگران حقوق زنان و برابری جنسیتی ایرانی کمپینی را با نام “توقف قتل های ناموسی” سازمان داده اند ،تا کشتار زنان و دختران توسط مردان خانواده متوقف شود. با اینکه کشتن زنان و دختران در خانواده و بدست مردان خانواده کمتر رسانه ای می شود، اما در ماههای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹، قتل برنامه ریزی شده رومینا اشرفی، (۱۴ ساله) توسط پدرش با داس و ریحانه عامری (۲۲ ساله) و فاطمه برحی (۱۹ ساله) به رسانه ها راه یافت و پرده از فاجعه ای برداشت که در ابعاد گسترده ای توسط مردان خانواده به بهانه حفظ” ناموس” خانواده یا قبیله با فجیع ترین شکل صورت میگیرد.

شماری از قوانین موجود همچون مواد ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۹ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، همچنین حق مالکیت پدر و جد پدری بر فرزندان و ریاست مردان بر خانواده بستری را فراهم می کنند، تا زنان و دختران جوان قربانی تعصب کور مردان خانواده شوند. مطابق قانون مجازات اسلامی، پدر در قتل فرزند متناسب با جرم قتل مجازات نمی‌شود. با توجه به اینکه این کمپین مخالف حکم اعدام و قصاص است.  چون پدر طبق قانون ولی دم است و بدیهی است که علیه خود شکایت نمی کند. خشونت جنسیتی علیه زنان البته با همدستی قوانین جمهوری اسلامی وعرف مردسالار انسجام می یابد.

به همین منظور کمپین “توقف قتل های ناموسی” از جنابعالی، به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران تقاضا دارد از جمهوری اسلامی بخواهید:

– قوانین تبعیض آمیز را لغو کند وحقوق برابر زن و مرد را درقوانین بگنجاند تا کسی با عنوان ” قتل های ناموسی” آزادانه اقدام به کشتن زنان و دختران خانواده نکند.

– برای حفظ جان زنان و دختران درهمه نقاط ایران اقدام به تاسیس خانه های امن کند.

– به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان به پیوندد.

 مفاد کنوانسیون حفظ حقوق کودکان را به اجرا درآورد.-

-آموزش ها و نگرش های تبعیض آمیز میان زنان و مردان را از کتاب های درسی و آموزشی و تبلیغات رسانه ای دولتی حذف کند.

کمپین “توقف قتل های ناموسی” در ایران

https://www.radiozamaneh.com/561843

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید