فعالیت های عملی کمپین توقف قتل های ناموسی در ایران

با توجه به شرایط و موقعیت کنونی جامعه این روش آسان و امن در جهت اطلاع رسانی و آگاهی می باشد.

با آرزوی جامعه عاری از خشونت علیه زنان و صلح پایدار.

 

کمپین توقف قتلهای ناموسی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید