قاتل فاطمه برحی با رضایت خانواده او آزادشد

برشی ازکتاب جنسیت وخشونت

در برخی جوامع مردان به لحاظ اخلاقی حقوقی واعتقادی مسئول زنانند وعلاوه بر قوامیت آنان می توانند به سوظن اخلاقی حتی ایشان را به قتل برسانند
خشونت مذکر به زنان از لحاظ وسعت وشدت نه تنها یکی از جلوه های عام خشونت به شمار می رود بلکه زندگی قربانی وفاعل آنرا متاثر می سازد
قتل زنان به وسیله شوهران ونزدیکان افراطی ترین شکل ونتبجه خشونت علیه زنان است این امر نشانه عمق تبعیض جنسیتی است زیرا گرچه مردان بیشتر در معرض خطر قتل توسط مردانند اما زنان عمدتا به دست مردان به قتل می رسند.
در این شرایط مرد برای تبدیل شدن به فاعل خشونت جنسیتی پنج مرحله را پشت سر میگذارد
در مرحله پیشا قتل ، مرد به تعریف مردانگی وتعیین گرایش نسبت به زن و روابطش با همسر میپردازد
در مرحله دوم او به انطباق این تصاویر با صورت قربانی وسوژه های شایسته نابودی دست میزند
در مرحله سوم مرد به ارزیابی چگونگی اجرای قتل میپردازد
ودر مرحله چهارم شرایط پس از قتل را می سنجد
بالاخره در مرحله پنجم نیت خود را بر می اورد و با نتایج آن مواجه میشود

پدر رومینا وهمسرفاطمه برحی وخیلی از قاتلان شرایط پس از قتل را سنجیدند و دریافتند مجازات سنگینی در انتظارشان نیست ودر جامعه نیز به بهانه پاراستن وحفظ شرف وناموس این عمل شنیع وغیر انسانی را موجه وپذیرفته شده دانسته است
از صفحه فیسبوک خانم پروین ذبیحی

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید