بررسی قتلهای ناموسی از منظر حقوق بشر

دهم دسامبر، روز جهانی حقوق بشر، روز نمادین برای به یاد آوردن حقوق انسانی همه انسانها می باشد و یاد آور اینکه همگی ما مسئولیم در مقابل نقض حقوق انسانی در هر جای دنیا سکوت نکنیم و در راستای امنیت، رفاه، آسایش و پیشرفت کوشا باشیم.

خانم پروین ملک از گروه کار زنان، در روز چهار شنبه ۹ دسامبر با دکتر رضوان مقدم، سخنگوی کمپین “توقف قتلهای ناموسی”، در پیرامون قتل های ناموسی از منظر حقوق بشر، سخن گفتند. از شما دعوت می شود که به این برنامه گوش بدهید.

 

December 10th is the International Human Rights Day. The day is a reminder that all humans are entitled to their basic human rights and it is upon all of us to speak up against human rights violations. Also, we should all use our voices and resources to advance the plight for security, prosperity, comfort and progress for everyone.

On December 9th, Ms. Parvin Malek had an interview with Dr. Rezvan Moghaddam, representative of “STOP honor Killings” in Iran Campaign, to discuss the tragedy of loss of lives under the pretext of “honor” and the violation of basic human rights of women and girls.

Please listen to this interview that is Persian.

https://www.youtube.com/watch?v=Vn84TjquvxU

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید