مصاحبه با رضوان مقدم درباره ی علل قتلهای ناموسی در ایران

مصاحبه خانم مریم مرادی با خانم دکتر رضوان مقدم درباره علل وقوع قتل های ناموسی در ایران

 

https://www.youtube.com/watch?v=5JixJaq0DL0&t=240s

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید