اقدام مشترک تشکل های مستقل زنان ایرانی به مناسبت هشت مارس روز جهانی زنان

 

برنامه ای که به مناسبت روز جهانی زن ،توسط ۲۴ تشکل مستقل زنان، تهیه و روز هشتم  مارس امسال به

نمایش گذاشته خواهد شد.

 

https://t.me/STOPhonorkillings_Iran/243

نوشتن را شروع کنید و اینتر را بزنید